David Mann

Samopomoc w depresji

Poradnik jak poprawi¿ swoje ¿ycie i wyleczy¿ si¿ z choroby depresyjnej. HC gerader Rücken kaschiert. Sprache: Polnisch.
gebunden, 106 Seiten
EAN 9798211542969
Veröffentlicht Februar 2023
Verlag/Hersteller Blurb
47,00 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 5-7 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

Ten poradnik dla osób cierpi-cych na depresj- podzielony jest na 12 rozdziäów, których tre-- mo-na sklasyfikowä nast-puj-co:
- Rozdziäy od 1 do 7 zawieraj- wäne informacje na temat depresji,
- Rozdziä 8 dotyczy mo-liwo-ci samopomocy, w szczególno-ci samoopieki i poczucia w-asnej skuteczno-ci,
- Rozdziä 9 po-wi-cony jest leczeniu farmakologicznemu,
- Rozdziä 10 dotyczy nawrotu depresji,
- Rozdziä 11 dotyczy konieczno-ci i planowania psychoterapii.
- Rozdziä 12 dotyczy bliskich nam osób.
Jak widä z listy, poradnik obejmuje wszystkie wäne aspekty dla osób cierpi-cych na choroby depresyjne.
Poszczególne rozdziäy maj- t- sam- przejrzyst- struktur-:
- Cytat
- Szczegó-owe opracowanie g-ównego tematu rozdziäu
- Podsumowanie najwäniejszych punktów
- Opis skutków lub kroków, które dana osoba powinna podj-- lub wykonä na podstawie tego, co przeczytäa.
Intencj- ksi--ki jest zach-cenie czytelników do bardziej -wiadomego traktowania siebie.
Wszystkie rozdziäy s- napisane prostym, zrozumiäym j-zykiem i bardzo przyjemnie si- je czyta. Dla czytelników, którzy maj- mniej czasu lub s- bardziej "leniwymi czytelnikami", bardzo uporz-dkowany podziä poszczególnych rozdziäów umo-liwia przeczytanie tylko ich streszczenia i kroków, jakie nale-y z niego wyci-gn--.
G-ówny rozdziä "Co mo-e Pani zrobi- - samoopieka i poczucie w-asnej skuteczno-ci" dotyczy nast-puj-cych istotnych aspektów:
- Higiena -ycia w odniesieniu do od-ywiania i snu
- Wdzi-czno--
- Dziäanie zorientowane na warto-- i sens
- Radzenie sobie z uczuciami
- Autoironia i wspó-czucie dla samego siebie
- Znaczenie sportu i -wicze- fizycznych
- Rola relacji
- Nauka wy--czania si- i rezygnacji z ekscesów
- Sposoby na popraw- nastroju
Jak ju- wspomniano, wszystkie wymienione tematy stanowi- podstawowe elementy w leczeniu depresji i mog- by- czytane równie- indywidualnie, w zale-no-ci od potrzeb i zainteresowä.