James M. Blackford

Programowanie Neuro Lingwistyczne - Techniki Perswazji - Kompletny Przewodnik, jak Nauczy¿ si¿ Przekonywa¿, Wp¿ywa¿ i Manipulowa¿ Lud¿mi za Pomoc¿ Modeli J¿zykowych i Technik Psychologicznych

Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 126 Seiten
EAN 9798215477274
Veröffentlicht November 2022
Verlag/Hersteller James M. Blackford
22,60 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

Chcesz poznä mroczn- psychologi- i jej podstawy?
Czy chcesz opanowä techniki manipulacji, aby wp-ywä na ludzi?
Czy czujesz, -e kto- tob- manipuluje i chcesz si- broni-?
Je-li chcesz dog--bnie poznä ludzk- psychik-, nauczy- si- opanowywä, rozpoznawä i broni- si- przed manipulacj- psychiczn-, czytaj dalej, aby zobaczy- znaczenie rzeczy, których nauczysz si- dzi-ki tej ksi--ce.
Przez Donkere Psychologie rozumiemy techniki u-ywane do manipulowania i przekonywania ludzi. Techniki te mog- by- stosowane zarówno negatywnie przeciwko nam, ale tak-e pozytywnie w naszym codziennym -yciu, aby uzyskä akceptacj- i by- bardziej wp-ywowym spo-ecznie lub w pracy.
Dlatego konieczne jest zrozumienie tych technik zarówno po to, aby nie by- ofiarami tych, którzy je stosuj-, jak i po to, aby poprawi- nasz- kondycj- relacji mi-dzyludzkich.
Z TEJ KSI--KI DOWIESZ SI-:PODSTAWY MROCZNEJ PSYCHOLOGII I JEJ HISTORYCZNE I NAUKOWE PODSTAWY.
TECHNIKI MANIPULACJI MENTALNEJ
ROZPOZNAJ I BRO- SI- PRZED MANIPULATORAMI, KTÓRZY NEGATYWNIE WP-YWAJ- NA TWOJE -YCIE
AKTYWNIE WYKORZYSTUJ MANIPULACJ- PSYCHICZN-, ABY POPRAWI- SWOJE -YCIE SPO-ECZNE I ZAWODOWE
TECHNIKI OBS-UGI CZYNNEJ I BIERNEJ
Psychologia i manipulacja, wraz z prostymi i praktycznymi technikami, które znajdziesz w ksi--ce, pomog- ci poprawi- warunki -ycia i lepiej odnosi- si- do wszystkich.
JE-LI CHCESZ WIEDZIE- WI-CEJ I ODZYSKA- KONTROL- NAD SOB- I SWOIM -YCIEM, NIE CZEKAJ... WRÓ- NA GÓR- STRONY I KLIKNIJ "KUP TERAZ!