Ndumiso Tshuma

Zintegrowane programy ¿ywieniowe i programy dotycz¿ce HIV

Ocena strategii zmian maj¿cej na celu w¿¿czenie ¿ywienia do programów dotycz¿cych HIV i AIDS prowadzonych przez Wspólnot¿ w zakresie reagowania na AIDS (CARe). Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 116 Seiten
ISBN 6203106372
EAN 9786203106374
Veröffentlicht November 2022
Verlag/Hersteller Wydawnictwo Nasza Wiedza
49,00 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

W--czenie -ywienia do programów dotycz-cych HIV i AIDS zostäo podkre-lone przez po-udniowoafrykäski Departament Zdrowia. Nadal jednak istniej- pewne luki w procesie wdräania. Spowodowäo to konieczno-- przeprowadzenia badania, które pozwoli-oby ustali- niektóre z barier, które doprowadzi-y do opó-nienia w skutecznej realizacji na poziomie organizacyjnym. Ustalenia te miäy na celu wypracowanie wykonalnych zalece-, które zapewni- wdro-enie.

Portrait

Ndumiso Tshuma posiada tytu- magistra administracji biznesowej, stopie- Bsc w dziedzinie -ywienia oraz certyfikat podyplomowy w zakresie zaawansowanego zarz-dzania zdrowiem. Ma du-e do-wiadczenie w badaniach naukowych, -ywieniu, m-odzie-y, komunikacji dotycz-cej zmian zachowä spo-ecznych, projektach dotycz-cych HIV i AIDS. Jego do-wiadczenie si-ga od wspó-pracy z organizacjami pozarz-dowymi, grodami i sektorem prywatnym.