Theresa Talea

Wieczni ludzie i sko¿czeni bogowie

Jak by¿a prorokini oraz ja, porzuci¿y¿my religi¿ i odkry¿y¿my wszech¿wiaty po drugiej stronie i wewn¿trz. Wydanie trzecie. Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 704 Seiten
ISBN 0991254082
EAN 9780991254088
Veröffentlicht September 2022
Verlag/Hersteller Rediscovery Press
49,80 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

-Wieczni ludzie i sköczeni bogowie" (polskie t-umaczenie -Eternal Humans and the Finite Gods", wydanie trzecie z 2021 r.) jest to obszerna ksi--ka, która wprowadza czytelnika w podró-e w g--b siebie i poza siebie. Przedstawia ona matk- i córk-, które prawdziwie pragn- prawdy i najpierw wykorzystäy religi-, aby j- odnale--. To co powinno by-o by- -cie-k- przebudzenia, zabräo je w dó- króliczej nory zmniejszonego wyboru, wiedzy i wolnöci. Kulminacja tego by-o wykorzystanie matki Theresa Talea jako narz-dzia do szerzenia -prawdy" poprzez religijne przepowiednie, które otrzymywäa, zä Theresa przygotowywana by-a do podobnej -cie-ki. Potrzeba by-o wielkiego wysi-ku i wgl-du, aby wydostä si- z tej nory i powstrzymä manipulacje, co Theresa pokazuje krok po kroku w jej üwiadamianiu sobie.
Popularne ksi--ki pochodz-ce ze -róde- z innych -wiatów rzadko, je-li w ogóle, krytykuj- bogów lub anielskich przewodników tych przekazów. Kiedy znaleziony zostaje krytycyzm, ludzie cz-sto zwracaj- si- ku innej religii, rz-dzonej przez podobne byty. Ksi--ka Theresy Talea jest wyj-tkowa w tym, -e nie tylko analizuje przepowiednie jej matki, biblie oraz rozmaite inne -ród-a, ale równie- wprowadza nas poza g-ówny nurt duchowych wierze- do pe-niejszego obrazu. Zorientowanie si- w tym, kto duchowo kierowä Theres- i jej matka oraz w przyczynie, dlaczego, by-o kluczowym krokiem do odzyskania siebie. Nauczy-y si- jak oddzielä prawdy od k-amstw, które s- notorycznie --czone w religiach i duchowöciach New Age.
Theresa ods-ania historyczne, a czasami nawet spoza tego -wiata tösamöci patriarchów Judaizmu i pó-bogów Chrze-cijästwa, a jako wsparcia üywa archeologicznego i kulturowego dowodu. Przej-cie od judaizmu do chrze-cijästwa by-o möliwe, poniewä ich g-ównie podobne od-amy przenikaj- si- niemal p-ynnie - wraz z celowym podziäem - z powodu wi-kszej agendy. Hipotezy o Apokalipsie i Nowej Ziemi, s- kluczowymi tematami naszego obecnego czasu, zä polityka rzeczywistego -wiata odgrywa dominuj-c- rol- w kierunku jednego porz-dku -wiata -pod Bogiem".
Theresa Talea przekonuje, -e nauka i religia maj- wiele podobie-stw, zw-aszcza w odniesieniu do idei naukowych utrudnionych przez fraktale i mechanik- kwantow-. Czy naprawd- istnieje -wiat oparty na wiecznym -wiecie bez -mierci i reinkarnacji? Mówi ona -Tak", pokazuj-c jak dosz-a do takiego wniosku wraz ze -ledztwem w inne teorie o innych wymiarach i wszech-wiatach.
To trzecie i finäowe wydanie zmierza tam, gdzie niewiele ksi--ek si- odwäy-o: ujawniaj-c racjonalne wyjänienia abstrakcyjnych koncepcji, takich jak wy-sze ja, transfiguracja i ascendencja, -przesuni-cia biegunów" i ekspansja kosmosu, w przeciwie-stwie do religijnöci i nierealnöci postrzeganej w spöecznöci New Age. Theresa poszukuje wiedzy w kierunku samego pocz-tku istnienia; zaprasza czytelnika aby wyt--y- swój umys- i zobaczy-, jak nasza fizyczna rzeczywistö- wy-oni-a si- ze znacznie wi-kszego systemu, którego fundamentem nie jest chaos, ani Bóg.
Na koniec, Theresa wyjänia kluczowe aspekty cudownie, wieloaspektowego ja danej osoby, które obejmuje warstwy -materii" energetycznej, której möemy döwiadczy- i döwiadczamy indywidualnie. Z wyj-tkow- wiedz- zaprezentowan- w tej ksi--ce, möemy prawdopodobnie zyskä wi-ksze bezpiecze-stwo i poczucie siebie, aby wzmocni- nas bardziej ni- möe tego dokonä jakakolwiek dominuj-ca religia czy duchowö-. Mamy wi-cej zdolnöci i wyborów ni- to, w co kazano nam wierzy-, i möemy wybrä nasze w-asne -cie-ki w -yciu, w tym w -yciu pozagrobowym, które ta ksi--ka równie- zg--bia.