Unathi Kamlana

Opodatkowanie transakcji czarnej magii gospodarczej

Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 96 Seiten
ISBN 6203181935
EAN 9786203181937
Veröffentlicht Oktober 2022
Verlag/Hersteller Wydawnictwo Nasza Wiedza
49,00 inkl. MwSt.
Sofort lieferbar (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

Podatki i BEE Wychodz-c z przesz-o-ci segregacji rasowej i nierówno-ci ekonomicznych, demokratyczny rz-d Republiki Po-udniowej Afryki wprowadzi- szereg polityk maj-cych na celu naprawienie nierównowagi z przesz-o-ci. Jedn- z takich interwencji politycznych jest Black Economic Empowerment; powszechnie znany równie- jako BEE. Artyku- przedstawia uzasadnienie dla BEE i zwraca uwag- na znacz-ce koszty, które wynikaj- z rozbie-no-ci celów polityki spo-ecznej i kodeksu podatkowego w RPA. Przedstawiono w nim równie- zalecenia wysokiego szczebla dotycz-ce ksztätowania polityki w tym obszarze.

Portrait

Unathi Kamlana urodzi- si- w 1980 r. we wschodnim Londynie w RPA Jest profesjonalnym ekonomist- i pracuje jako dyrektor Departamentu Skarbu RPA w Pretorii. Uköczy- studia magisterskie z zakresu handlu na Uniwersytecie Rodos w RPA na kierunku Podatki i Polityka Publiczna. Jest -onaty z dwoma synami.

Das könnte Sie auch interessieren