Tutik Rachmawati

Zaufanie do lokalnego rozwoju gospodarczego

Jak to jest tworzone i u¿atwia Partnerstwo Interesariuszy w Lokalnym Rozwoju Gospodarczym. Paperback. Sprache: Polnisch.
kartoniert, 72 Seiten
ISBN 6202851074
EAN 9786202851077
Veröffentlicht Januar 2023
Verlag/Hersteller Wydawnictwo Nasza Wiedza
26,90 inkl. MwSt.
Lieferbar innerhalb von 3-5 Tagen (Versand mit Deutscher Post/DHL)
Teilen
Beschreibung

Literatura dotycz-ca lokalnego rozwoju gospodarczego w ci-gu ostatnich kilku lat ogromnie si- rozrasta. W tworzeniu lokalnej przewagi konkurencyjnej wypracowano i zastosowano ró-ne metody. Lokalna przewaga konkurencyjna (Local Competitive Advantage - LoCA) to kolejna nazwa partycypacyjnej oceny przewagi konkurencyjnej (Participatory Appraisal of Competitive Advantage - PACA). Ma ona by- prze-omem w rozpocz-ciu Lokalnego Rozwoju Gospodarczego. Niniejsza ksi--ka analizuje, w jaki sposób LoCA, postrzegane jako zewn-trzny czynnik integracji interesariuszy i budowania zaufania, u-atwia tworzenie zaufania w-ród lokalnych interesariuszy gospodarczych, rodzaje tworzonego zaufania oraz dynamik- Lokalnego Rozwoju Gospodarczego na podstawie studium przypadku w Srilance. Studentka z zakresu Lokalnego lub Miejskiego Rozwoju Gospodarczego uzna t- ksi--k- za przydatn- w zrozumieniu kwestionowanej idei krzy-owania si- zaufania i wyników Lokalnego Rozwoju Gospodarczego. Ponadto, unikalne empiryczne studium przypadku przedstawione w ksi--ce powinno rzuci- -wiat-o na dyskusj-, czy mäe wysi-ki na poziomie lokalnym na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego s- sposobem na osi-gni-cie przewagi konkurencyjnej, czy raczej strategi- -agodzenia ubóstwa.

Portrait

Tutik Rachmawati studiowäa administracj- publiczn- na Uniwersytecie Gadjah Mada w Indonezji oraz rozwój lokalny i regionalny w Instytucie Studiów Spo-ecznych w Holandii, a ostatnio obroni-a doktorat w INLOGOV, Uniwersytet w Birmingham, Wielka Brytania. Jest wyk-adowc- na Wydziale Administracji Publicznej Parahyangan Catholic University, Indonezja.